Skip links
Explore
Arrastrar

0010 Resisteix

El mite:
La fusta no és estructuralment tan eficient com el formigó o l’acer. A més, és menys resistent i aguanta menys pes.
La realitat:
Com comparar la resistència mecànica de diferents materials?
L‟eficiència estructural és un concepte que permet valorar l‟optimització d‟una estructura. Hi ha diversos indicadors per avaluar-la, un és conegut com a “abast”, que es defineix com la relació entre la resistència d’un material i el seu propi pes. Així, l’abast és l’alçada màxima que aconsegueix un material abans que col·lapsi sota el seu propi pes. A la següent taula, estan descrits els valors de resistència de materials comunament usats en construcció i el càlcul dels seus abasts:

Atenent a l’abast de l’Acer S-275 (acer habitual), Acer S-460 (acer d’alta resistència), HA-25 (formigó habitual), HAR-100 (formigó d’alta resistència), C24 (fusta serrada) i GL24 ( fusta laminada encolada), obtenim aquestes altures: Veiem que la fusta serrada C24 té un abast similar al de l’acer S-460 d’alta resistència, i superior al de l’acer convencional i qualsevol tipus de formigó armat. D’altra banda, veiem també que la fusta laminada GL36h té un abast superior a qualsevol altre material.
La conclusió:
La resistència i el baix pes de la fusta li confereixen una alta eficiència estructural. Això permet dissenyar i construir edificis en alçada amb la fusta com a principal material estructural.
Referències: